ऐतिहासिक प्रदेश सभाको २०७४ मंसिर २१ गते सम्पन्न भएको निर्वाचन पश्चात २०७४ साल माघ २८ गते प्रदेश स्तरीय पूर्वाधार सम्बन्धि नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, भौतिक पूर्वाधारको विकास निर्माण र अनुगमन गर्ने उद्देश्यका साथ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको स्थापना भएको हो | नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार प्रदेश स्तरका उर्जा, विद्युत, सिचाई, खानेपानी, जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन , प्रदेश लोकमार्ग तथा यातायात, प्रदेश स्तरका कार्यालयहरुको भौतिक व्यवस्था र निर्माण, संचालन, मर्मत संभार लगायतका विषयहरुको लागी आवश्यक नीति, कानुन, गुरुयोजना, योजना, मापदण्ड तयारी गर्ने कार्य यस मन्त्रालयबाट सम्पादित हुनेछ |

मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्य जिम्मेवारीहरु

 • प्रदेशस्तरको उर्जा, बिद्युत, सिंचाइ, जल उत्पन्न प्रकोप (नदि तथा पहिरो) व्यवस्थापन सम्बन्धि अध्ययन, अनुसन्धान, नीति, कानुन, मापदण्ड, गुरुयोजना, योजना तथा आयोजना निर्माण, कार्यन्वयन, संचालन, मर्मत संभार, समन्वय र नियमन गर्ने।
 • प्रदेशस्तरमा  उर्जा, बिद्युत, सिंचाइ तथा जल उत्पन्न प्रकोप (नदि तथा पहिरो) व्यवस्थापन सम्बन्धि सेवाको गुणस्तर र सेवा शुल्कको आधारमा निर्माण र नियमन गर्ने।
 • उर्जा, बिद्युत, सिंचाइ सेवा विस्तारमा निजि क्षेत्रको सहभागिता र लगानी प्रवर्धन सम्बन्धि नीति तथा मापदण्ड निर्धारण र नियमन गर्ने।
 • राष्ट्रिय जलस्रोत नीति र संघीय योजना बमोजिम प्रदेश सीमा, नदीका जल उपयोग  सम्बन्धि आयोजनाको पहिचान, निर्माण, संचालन, संभार र व्यवस्थापन गर्ने।
 • प्रदेश भित्रको जलस्रोत उपयोग हुने आयोजनाहरुको अध्ययन, सर्वेक्षण, तयारी, कार्यान्वयन, अनुगमन र सञ्चालनमा समन्वय गर्ने।
 • प्रदेश स्तरमा जलाधार संरक्षण तथा जलउपयोग नीतिको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन प्रबिधि बिकास र व्यवस्थापन गर्ने।
 • मौसम र जल मापन संचार सञ्जाल व्यवस्थापन गर्ने।
 • जलगुण तथा वायुगुण सम्बन्धि प्रयोगशाला व्यवस्थापन गर्ने।
 • रज्जुमार्ग, जलमार्ग, लगायतका बैकल्पिक यातायात प्रबिधिको प्रवर्धन, सम्भाव्यता अध्ययन, आयोजना कार्यान्वयन, संचालन र व्यवस्थापन गर्ने।
 • प्रदेश लोकमार्ग सम्बन्धि नीति, कानुन, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा र निर्माण स्तरोन्नती, मर्मत संभार तथ्यांक व्यवस्थापन, सडक प्रविधि सम्बन्धि अध्ययन अनुसन्धान, यातायात सूरक्षा, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने।
 • प्रदेशस्तरका सरकारी कार्यालयहरुको भौतिक व्यवस्थापन र निर्माण सम्बन्धि नीति कानुन मापदण्ड र योजना तर्जूमा कार्यान्वयन र नियमन गर्ने।
 • प्रदेशभित्रको शहरी बिकास योजना तर्जुमा सहरी पूर्वाधार निर्माण संचालन मर्मत संभार र आवास तथा भवन सम्बन्धि योजनाहरुको कार्यान्वयन र मार्ग निर्देशन गर्ने।
 • प्रदेशभित्र उपर्युक्त भवन निर्माण प्रबिधिको  प्रवर्धन गर्ने।
 • प्रदेशस्तरमा राष्ट्रिय भवन संहिताको कार्यान्वयन र नियमन गर्ने।
 • प्रदेशको राजधानी र प्रादेशीक शहरको बिकास योजना तर्जुमा कार्यान्वयन संयोजन र पुर्वाधार निर्माण गर्ने।
 • सुरक्षित बसोवास र जग्गा एकिकरण सम्बन्धि नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने।


© सर्वाधिकार सुरक्षित भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय

Powered By: ProActive Web Developers