Provincial Government
Ministry of Physical Infrastructure Development
Gandaki Province, Pokhara

रामशरण बस्नेत माननीय मन्त्री थप जानकारी
ईश्वर चन्द्र मरहट्टा सचिव थप जानकारी

Twitter मा पछ्याउनुहोस

 नागरिक वडापत्र

प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको ऐन