Provincial Government
Ministry of Physical Infrastructure Development
Gandaki Province, Pokhara

रामशरण बस्नेत माननीय मन्त्री थप जानकारी
ईश्वर चन्द्र मरहट्टा सचिव थप जानकारी

Twitter मा पछ्याउनुहोस

 नागरिक वडापत्र

अधिकृतस्तर सातौ तह, हाईड्रोजियोलोजिस्ट पदको लागि निर्धारित पाठ्यक्रम

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुमा रिक्त रहेको स्थायी दरवन्दीका प्राविधिक पदमा पदपूर्ति नभएसम्मका लागि "सेवा करारमा प्राविधिक जनशक्ति छनौट सम्बन्धि कार्यविधि २०७६" बमोजिम प्रकाशित सूचना अनुसार अधिकृतस्तर सातौ तह, हाईड्रोजियोलोजिस्ट पदको लागि निर्धारित पाठ्यक्रम।