Provincial Government
Ministry of Physical Infrastructure Development
Gandaki Province, Pokhara

रामशरण बस्नेत माननीय मन्त्री थप जानकारी
ईश्वर चन्द्र मरहट्टा सचिव थप जानकारी

Twitter मा पछ्याउनुहोस

 नागरिक वडापत्र

सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुमा रिक्त रहेको स्थायी दरवन्दीका प्राविधिक पदमा पदपूर्ति नभएसम्मका लागि "सेवा करारमा प्राविधिक जनशक्ति छनौट सम्बन्धि कार्यविधि २०७६" बमोजिम तपशिल बमोजिमका सेवा समूहका पदमा खुला प्रतिस्पर्धा विधि(लिखित र अन्तर्वार्ता) बाट सेवा करारमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आव्ह्वानका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको छ।