Provincial Government
Ministry of Physical Infrastructure Development
Gandaki Province, Pokhara

रामशरण बस्नेत माननीय मन्त्री थप जानकारी
ईश्वर चन्द्र मरहट्टा सचिव थप जानकारी

Twitter मा पछ्याउनुहोस

 नागरिक वडापत्र

सूचना पाटी सम्बन्धमा

प्रस्तुत बिषयमा तहाँ कार्यालयहरुबाट कार्यान्वयनमा हुने सम्पूर्ण योजनाहरुमा यसै पत्रसाथ संलग्न नमूना अनुसार सूचना पाटीको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुहुन निर्देशानुसार अनुरोध छ