Provincial Government
Ministry of Physical Infrastructure Development
Gandaki Province, Pokhara

रामशरण बस्नेत माननीय मन्त्री थप जानकारी
ईश्वर चन्द्र मरहट्टा सचिव थप जानकारी

Twitter मा पछ्याउनुहोस

 नागरिक वडापत्र

कामकाज गर्न खटाइएको बारे

मिति २०७५।०६।०५ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेशको निर्णय अनुसार तपशिल वमोजिमका कर्मचारीहरुलाई तपशिल वमोजिमको कार्यालयमा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ को दफा ११ बमोजिम कामकाज गर्न खटाइएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।